Napisz do nas!

Szkolenie – Międzynarodowe Zamówienia Publiczne 21 marca 2018r.

Wielkopolska Grupa Prawnicza serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zakresu międzynarodowych zamówień publicznych, które odbędzie się już 21 marca 2018r. (godz. 9:00 – 17:00), w siedzibie kancelarii przy ul. Grudzieniec 64 w Poznaniu.

W programie szkolenia:

Szkolenie poprowadzi Andrzej Łukaszewicz.

Koszt szkolenia to 100 zł netto/os.

W celu rejestracji wystarczy skontaktować się z nami mailowo:

Szymon Poczwardowski: s.poczwardowski@wgpr.pl  +48 517 594 833

Jacek Frąckowiak: j.frackowiak@wgpr.pl  + 48 572 530 798

Zapraszamy!

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Międzynarodowe zamówienia publiczne

Konferencja – Skuteczne sposoby na unikanie błędów podczas realizacji projektów unijnych. Nowa Perspektywa Finansowa 2014 – 2020.

Konferencja – Skuteczne sposoby na unikanie błędów podczas realizacji projektów unijnych. Nowa Perspektywa Finansowa 2014 – 2020.

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło, zaprosić Państwa na tegoroczną Konferencję dotyczącą tematyki zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych.

Już 26 października 2017 br. w Poznaniu,  podzielmy się z Państwem wiedzą, którą zdobywaliśmy przez ponad dziesięć lat, praktycznie zgłębiając zagadnienia związane z codziennymi problemami beneficjentów.

Prelegenci to zespół ekspertów w dziedzinach takich jak: prawo zamówień publicznych, doradztwo podatkowe, czy zarządzanie wierzytelnościami. Podczas wystąpień skupiamy się wyłącznie na zagadnieniach praktycznych.

Konferencja będzie doskonałą okazją na przedstawienie Państwu rozwiązań i odpowiedzi na pytania, z którymi spotykamy się w codziennej pracy.

W programie między innymi:

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się tu: KONFERENCJA AGENDA

Serdecznie zapraszamy zatem do udziału! Prosimy pamiętać, że tylko do końca września konferencja dla 1 osoby to koszt 340zł. Cena standardowa to 390zł/os.

 

Zapisy:

Magdalena Kaczmarek

m.kaczmarek@wgpr.pl lub +48 515 615 702

 

Czy komornik może zająć środki pochodzące z unijnej dotacji?

Środki pochodzące z unijnej dotacji, a zajęcie przez komornika.

Czy komornik może zająć środki pochodzące z unijnej dotacji ? W przypadku środków pochodzących z programów finansowanych ze środków unijnych mówimy o ustawowym wyłączeniu możliwości przeprowadzenia z nich egzekucji cywilnej. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy egzekwowana wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone. W takim przypadku egzekucja komornicza jest dopuszczalna.

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 2a Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.25 – dalej jako u.f.p.). Chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

Chodzi tu o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. A także niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Mowa też o innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. oraz 5 ust 1 pkt 3 u.f.p.).

Ponadto w myśl art. 831 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–2a i 7 tego przepisu, nie podlegają egzekucji również sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a ww. przepisu, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu. Mowa o projekcie, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

Potwierdzeniem tego stanowiska jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r. (sygn. akt III CZP 104/14), zgodnie z którą „według art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c., nie podlegają egzekucji środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Chyba że egzekwowana wierzytelność powstałą w związku z realizacją projektu, na który te środki były przeznaczone.

SN wskazuje, że „przepis art. 831 § 2 k.p.c. rozciąga wyłączenie spod egzekucji środków określonych w art. 831  § 1 pkt 2a k.p.c. Na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Takie, które powstały w ramach realizowania projektu, na który je przeznaczono są wyłączone spod egzekucji. Dotyczy to okresu jego trwałości wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu.”

W opinii SN  decydujące dla wyznaczenia granic przedmiotowych wyłączenia spod egzekucji jest pochodzenie środków, do których kierowana jest egzekucja.  Nie jest najważniejsze to, jaki tytuł prawny do tych środków ma dłużnik, wobec którego prowadzona jest egzekucja. Ani też, jaki tytuł prawny do tych środków ma dłużnik, wobec którego prowadzona jest egzekucja.

W świetle powyższego, środków pochodzących z dotacji unijnej nie można zająć w ramach projektu unijnego.

zespół prawników Wielkopolskiej Grupy Prawniczej

Sprawdź inne artykuły na blogu financelaw.pl

Zabezpieczenie wierzytelności oraz ich praktyczne zarządzanie przy usługach edukacyjnych

Połączenie zarządzania wierzytelnościami i usług edukacyjnych – czy to możliwe?

W branży usług edukacyjnych, zabezpieczenie wierzytelności i potrzeba zarządzania należnościami cały czas narasta. Wynika to ze zmian na rynku, przepisów prawa, standardów ochrony konsumentów oraz postawy osób korzystających z usług edukacyjnych. Wywiera to na uczelniach, szkołach i placówkach edukacyjnych potrzebę zabezpieczenia swoich interesów. Niestety zmiany powodują też, że uczelnie muszą zgadzać się na coraz większe kompromisy, zwiększając ryzyko prowadzenia tego typu działalności.

Dla sprecyzowania, określenie usługi edukacyjnej jest używane w odniesieniu do wszystkich usług, które są związane z kształceniem, rozpoczynając od nauki języka, poprzez kursy przygotowawcze do matury, aż po płatne studia. Istotą umowy o świadczenie usługi edukacyjnej jest zobowiązanie szkoły do przeprowadzenia w sposób należyty zajęć, zgodnych z proponowanym programem nauki. Konsument za świadczone usługi uiszcza opłatę jednorazowo lub w ratach. Warto zaznaczyć, iż zgodnie z przepisami prawa, umowy o nauczanie zawierane przez konsumentów z uczelnią wyższą, szkołą policealną lub innymi placówkami oświatowymi to umowy wzajemne, w których obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej strony ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. I tak, przedsiębiorca świadczy usługi edukacyjne, za które konsument uiszcza czesne lub inne opłaty.

Oczywiście aby uczelnia, szkoła lub inna placówka mogła istnieć, konieczne jest finansowanie i zabezpieczenie wierzytelności.

Aby to finansowanie miało charakter ciągły, istotne stają się zabezpieczenia wierzytelności. Biorąc pod uwagę, iż po drugiej stronie umowy staje konsument, sprecyzowanie zabezpieczeń staje się niezwykle trudne. Rosnąca liczba niedozwolonych postanowień umownych zaczyna powodować problemy w ochronie interesów uczelni. Sama obawa naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie lub odsetek umownych za nieterminowość w płatności nie stanowi obecnie większego zabezpieczenia. Warto jednak pochylić się nad innymi metodami w tym zakresie.

Ponieważ w prowadzonej praktyce skupiam się na ochronie interesów przedsiębiorców, zapraszam na praktyczne szkolenie, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r., w Warszawie, gdzie nastąpi kontynuacja mojego wpisu i przedstawienie metod oraz postanowień umownych, których celem jest zabezpieczenie wierzytelności uczelni oraz szkół występujących w relacji usług edukacyjnych.

Zespół Wielkopolskiej Grupy Prawniczej

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dla Uczelni Wyższych znajdą Państwo na naszym blogu sprawdź

Program szkolenia z zakresu zarządzania wierzytelnościami

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w szkoleniu