Zasadniczo w przypadku środków pochodzących z programów finansowanych ze środków unijnych mamy do czynienia z ustawowym wyłączeniem możliwości przeprowadzenia z nich egzekucji cywilnej.
Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy egzekwowana wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone. W takim przypadku egzekucja komornicza jest dopuszczalna.

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 2a Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.25 – dalej jako u.f.p.), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

Chodzi tu o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. oraz 5 ust 1 pkt 3 u.f.p.).

Ponadto w myśl art. 831 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–2a i 7 tego przepisu, nie podlegają egzekucji również sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a ww. przepisu, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

Potwierdzeniem tego stanowiska jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r. (sygn. akt III CZP 104/14), zgodnie z którą „według art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c., nie podlegają egzekucji środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który te środki były przeznaczone. W dalszej części uchwały SN wskazuje, że „przepis art. 831 § 2 k.p.c. rozciąga wyłączenie spod egzekucji środków określonych w art. 831  § 1 pkt 2a k.p.c. na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu na który były przeznaczone środki wyłączone spod egzekucji, przez okres jego trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.”

W opinii SN  decydujące dla wyznaczenia granic przedmiotowych wyłączenia spod egzekucji jest pochodzenie środków, do których kierowana jest egzekucja, a nie to, jaki tytuł prawny do tych środków ma dłużnik, wobec którego prowadzona jest egzekucja, a nie to, jaki tytuł prawny do tych środków ma dłużnik, wobec którego prowadzona jest egzekucja.

W świetle powyższego, zajęcie środków wypłacanych w ramach projektu unijnego nie jest możliwe.

zespół prawników Wielkopolskiej Grupy Prawniczej

Przeczytaj poprzedni wpis:
Mediacja z urzędnikiem
Mediacja z urzędnikiem możliwa już od 1 czerwca 2017 r.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, od 1 czerwca 2017 r. ma wejść w życie nowelizacja przepisów o zmianie ustawy – Kodeks...

Zamknij