Windykacja Należności

Wielkopolska Grupa Prawnicza jest wiodącą kancelarią prawną na rynku wielkopolskim zajmującą się odzyskiwaniem należności. Obsługujemy podmioty na terenie całego kraju. Zajmujemy się wierzytelnościami różnego rodzaju i o różnej wielkości. Dbamy o interesy naszych Klientów w zakresie egzekucji długów, zabezpieczania ich wierzytelności oraz przywracania płynności finansowej.

Rynek windykacyjny jest podzielony pomiędzy kancelarie prawne zajmujące się prowadzeniem postępowań sądowych i egzekucyjnych, uzyskiwaniem tytułów wykonawczych i nadzorowaniem pracy komorników oraz firmy windykacyjne zajmujące się negocjacjami z dłużnikami, ustalaniem majątku dłużników, prowadzeniem tzw. windykacji miękkiej.

Wielkopolska Grupa Prawnicza łączy wszystkie te obszary. Tworzymy wykwalifikowany zespół prawników oraz windykatorów. Działamy aktywnie w postępowaniu sądowym, reprezentujemy naszych Klientów przed sądem, komornikiem i innymi organami.

Ponadto doradzamy naszym Klientom, jak możliwie skutecznie zabezpieczyć swoje należności, unikając powstania zadłużenia i zatoru finansowego.

Analiza struktury zadłużenia B2B (business to business)

Analizę zadłużenia można traktować jako przedłużenie i dopełnienie analizy płynności finansowej. Dlatego też w centrum zainteresowania naszej usługi znajduje się szczegółowa analiza kwoty zobowiązań do zapłacenia, ich podstawa, struktura, terminowość. O istnieniu przedsiębiorstwa decyduje zdolność do regulowania zobowiązań. Wraz ze wzrostem zadłużenia zmniejsza się wartość oraz możliwość zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa. Nadmiernie wzrastające zadłużenie przesądza o wiarygodności i przyczynia się do wzrostu ryzyka biznesowego. W następstwie czego, przerośnięty poziom zadłużenia podnosi koszt kapitału, negatywnie wpływa na pozycję strategiczną i negocjacyjną przedsiębiorstwa w relacjach z kontrahentami i innymi wierzycielami.

W ramach usługi, oferujemy:

 • Analizę struktury wierzytelności.
 • Szczegółowy raport wraz zaleceniami w zakresie usprawnienia zarządzaniem aktualnym zadłużeniem kontrahentów.
Weryfikacja i bezpieczeństwo transakcji

Weryfikacja i bezpieczeństwo transakcji służy sprawdzeniu oraz ewentualnej modyfikacji procedur stosowanych na poszczególnych etapach nawiązywania umów, stosunków handlowych, współpracy gospodarczej.

Jako usługa kompleksowa ma na celu zabezpieczenie interesów naszego Klienta, jako strony transakcji, poprzez profesjonalną analizę jej struktury oraz skutków jej podjęcia.

Dzięki niej zapewniamy sobie maksimum bezpieczeństwa przy zawieraniu nowych umów oraz minimum ryzyka, przez co uzyskujemy pewną sytuację negocjacyjną i gospodarczą.

W ramach obsługi zapewniamy:

 • Analizę struktury transakcji; umowy, zobowiązania.
 • Analizę warunków współpracy dotyczących płatności.
 • Analizę rozwiązań umownych, skierowaną na ustalenie istnienia wszelkich możliwych i niekłopotliwych zabezpieczeń prawnych i pochodnych.
 • Opracowanie raportu dla organów zarządzających, zawierającego syntezę ustaleń dokonanych w oparciu o przeprowadzone analizy, wskazanie obszarów zagrożeń oraz zalecenia dla struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Obsługa prawna Klientów upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Oferta Restrukturyzacyjna

Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy regulujące postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne. Wprowadzone zmiany mają nie tylko usprawnić sam proces upadłości, ale co więcej mają stworzyć dla przedsiębiorców realną szanse na restrukturyzacje. W tym znaczeniu restrukturyzacja ma być procesem, w którym przedsiębiorca pod nadzorem sądu zawiera porozumienie ze swoimi wierzycielami pozwalające mu przetrwać kłopoty finansowe i dalej prowadzić działalność gospodarczą. Ta instytucja prawna może być szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców, którzy popadli w problemy finansowe, np.: na skutek błędnych inwestycji, niekorzystnej decyzji administracyjnej, obowiązku zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków Unii Europejskiej, etc.

Ważnym czynnikiem dla powodzenia postępowania „naprawczego” jest rozpoczęcie procedury możliwie jak najszybciej. Odpowiednio przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne może pozwolić na ochronę majątku firmy przed egzekucją komorniczą ale również ochronę członków zarządu przed odpowiedzialnością karną, czy finansową.

Wielkopolska Grupa Prawnicza świadczy obsługę prawną związaną z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, w szczególności:

 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zainicjowania i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego, m.in. planu restrukturyzacyjnego, projektu uchwał, wniosków do sędziego-komisarza, regulaminu rad wierzycieli, etc.
 • Pełnienie funkcji przewidzianych przez prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, tj. funkcję nadzorcy sądowego, nadzorcy układu, zarządcy sądowego w postępowaniu sanacyjnym, etc.
 • Przygotowanie pism procesowych, wniosków w postępowaniu upadłościowym.
 • Ponadto zapewniamy pełne doradztwo i reprezentację przed sądem upadłościowym.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka została skierowana do osób nieprowadzących działalności gospodarczej i jest stosunkowo mało znaną instytucją występującą w polskim prawie upadłościowym. Dopiero poważna reforma przepisów, która weszła w życie w styczniu 2016 roku otworzyła możliwości dla wielu osób, które do tej pory nie mogły wyjść z pętli niespłaconych zobowiązań finansowych. Pokazują to również liczby, gdzie w 2016 roku, w całej Polsce wydano blisko 4 500 postanowień o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka niesie ze sobą wiele korzyści dla upadłego jak choćby:

– umorzenie zobowiązań,

– zawieszenie naliczania odsetek,

– zawieszenie wszelkich postępowań windykacyjnych i komorniczych,

– wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych,

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest szansą dla każdego, kto chciałby wyjść z szarej strefy i rozpocząć nowe życie finansowe.

W ramach obsługi prawnej Wielkopolska Grupa Prawnicza zapewnia:

 • Analizę sytuacji ekonomiczno-prawnej dłużnika wraz z opinią w zakresie szans na ogłoszenie upadłości.
 • Doradztwo w zakresie konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 • Pomoc w ustaleniu spisu wierzycieli i spisu inwentarza osoby chcącej ogłosić upadłość konsumencką.
 • Przygotowanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • Przygotowanie pism procesowych, wniosków w postępowaniu upadłościowym.
 • Ponadto zapewniamy pełne doradztwo i reprezentacje przed sądem upadłościowym.
Zakup Wierzytelności

Zakup wierzytelności to obecnie jeden z najskuteczniejszych sposobów na poprawę płynności finansowej przedsiębiorców mających problemy ze skuteczną windykacją swoich należności lub dla przedsiębiorców niezainteresowanych windykacją.

Kiedy pojawiają się zatory płatnicze, błyskawiczny dopływ gotówki na konto może uratować firmę przed bankructwem.

Wielkopolska Grupa Prawnicza świadczy usługę cesji wierzytelności na polskim rynku B2B (business to business). W szybki sposób dokonujemy wyceny, a następnie zakupu wierzytelności naszych Kontrahentów.

Wystarczy, że otrzymamy komplet dokumentów umożliwiający analizę wierzytelności, a nasi eksperci dokonają wyceny i przedstawią ofertę jej zakupu.

Monitoring Upadłości

Postępowania upadłościowe to często długotrwały i uciążliwy proces, który może trwać od roku do nawet kilku lat.

Wielkopolska Grupa Prawnicza oferuje monitoring upadłości.

W ramach usługi będziemy regularnie kontaktować się z syndykiem, raportować Państwu o postępach w sprawie i cały czas próbować odzyskać Państwa wierzytelność.

Usługa jest kierowana zarówno do Klientów, którzy nie współpracowali wcześniej z Wielkopolską Grupą Prawniczą i chcą jedynie zgłosić wierzytelność, jak również dla Klientów, którzy zgłosili wierzytelności do windykacji.

Audyt zobowiązań

Audyt zobowiązań pozwala na ocenę procesów związanych z zabezpieczeniem należności. Podczas badania audytowego Wielkopolska Grupa Prawnicza kontroluje wszystkie obszary związane z bezpieczeństwem finansowym realizowanych transakcji. Ujawniamy luki i analizujemy ich wpływ na Państwa bezpieczeństwo.

Przedstawiamy wnioski i rozwiązania które pozwolą zminimalizować ryzyko w zakresie opóźnień lub utraty należności.

W ramach audytu zobowiązań oferujemy; analizę wierzytelności, weryfikację procesu zarządzania wierzytelnościami, ocenę procedur kontroli należności.

Najważniejsze atuty audytu:

 • Zwiększenie szybkości spływu pieniędzy od kontrahentów.
 • Poprawa procedur kontroli należności.
 • Obniżenie wskaźnika przepływu niekontrolowanych należności.
 • Zmniejszenie kosztów i czasu działań windykacyjnych.
Dochodzenie kosztów odzyskiwania wierzytelności wraz z odsetkami podatkowymi

Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jeśli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, wówczas dostawca towaru lub wykonawca usługi może domagać się od kontrahenta zapłaty odsetek ustawowych, a nadto odsetek podatkowych. Jest to jednak jego prawo. Wszystko zależy od tego, kiedy przypada termin zapłaty i czy w ogóle jest on wyznaczony.

Jeżeli zdecydują się Państwo na takie rozwiązanie, Wielkopolska Grupa Prawnicza pomoże w egzekucji odsetek oraz kosztów odzyskiwania wierzytelności.

Wywiad Gospodarczy

Niezwykle istotne jest przedkontraktowe sprawdzenie potencjalnego kontrahenta.

Najpewniejszym sposobem zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed związaniem się z nieuczciwym partnerem jest wywiad gospodarczy.

W ramach wywiadu gospodarczego zapewniamy dyskretną oraz skuteczną weryfikację wiarygodności partnera biznesowego, z którym planowany jest podpis kontraktu.

Stała weryfikacja kontrahentów pozwoli na odpowiedzialne i bezpieczne rozwijanie wspólnych przedsięwzięć.

Efektem naszych działań jest szczegółowy raport zawierający określenie kondycji finansowej firmy, historię jej działalności na rynku oraz ewentualne powiązania osób zarządzających przedsiębiorstwem potencjalnego kontrahenta.